Rhaglen Lles Gogledd Powys

O dan Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys (BPRP) rydym yn gweithio gyda'n gilydd i fwrw ymlaen â chyfle unwaith mewn cenhedlaeth i drawsnewid gwasanaethau yng ngogledd Powys. Mae gennym lefel uchel o uchelgais i wella gwasanaethau iechyd a lles trwy fodel gofal newydd fel y nodir yn ein Strategaeth Iechyd a Gofal a gymeradwywyd ym mis Ebrill 2018.

Ym mis Mai 2019, derbyniodd y BPRP £2.5 miliwn o gyllid gan Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng ngogledd Powys a'n cefnogi i ddatblygu ein huchelgeisiau.

EIN NOD

Nod Rhaglen Lles Gogledd Powys yw canolbwyntio ar les; hyrwyddo cymorth a chefnogaeth gynnar trwy allu darparu technoleg sy'n eich helpu i fyw gartref; mynd i'r afael ag achosion mwyaf afiechyd a lles gwael; a sicrhau gofal cydgysylltiedig sy'n cynnwys timau cymdogaeth a chymunedau yn gweithio gyda'i gilydd fel bod gennych wasanaeth mwy di-dor pan fydd ei angen arnoch.

Trawsnewid iechyd a lles

Yn ogystal â thrawsnewid gwasanaethau iechyd a lles trwy fodel gofal newydd, mae'n gyfle unwaith mewn oes i greu Campws Lles Amlasiantaethol yng nghanol Y Drenewydd. Gallai hwn fod y campws rhyng-genhedlaeth cyntaf ar gyfer Powys, a gallai gynnwys addysg gynradd, iechyd, gofal cymdeithasol a llety â chymorth.

Mae'r safle a ffafrir ar gyfer y campws yn gyfagos i Stryd y Parc, Y Drenewydd. Ymhlith y gwasanaethau sydd ar y safle ar hyn o bryd mae Canolfan Dydd y Parc, gwasanaethau iechyd Canolfan Teulu Integredig Y Drenewydd (Ysgol Dafydd Llwyd gynt) a dwy ysgol gynradd, Ysgol Hafren a Ladywell Green.

Ar y safle hwn, gallai fod datblygiad pellach o Ganolfan Ranbarthol Wledig o'r radd flaenaf y gellid ei chydleoli wrth ymyl rhai llety byw â chymorth, gwell cyfleusterau ysgol, yn ogystal â Hwb Lles Cymunedol a allai fod yn rhan o rwydwaith o Hybiau Lles Cymunedol eraill ar draws gogledd Powys.

Mae'r Rhaglen Lles Gogledd Powys ar hyn o bryd yn y cyfnod cynllunio a gweledigaeth gynnar. Bydd gweledigaeth glir o sut y gallai'r model gofal newydd hwn edrych gartref ac yn ein cymunedau yn cael ei siapio gan bobl gogledd Powys trwy gyd-gynhyrchu; gwneud gyda, nid ar gyfer. Wrth i'r rhaglen fynd yn ei blaen, byddwn yn dechrau diffinio'n fanylach pa wasanaethau iechyd a gofal a ddarperir o'r tu mewn i'r campws.

 

Cysylltwch â ni…

Lles Gogledd Powys

Tŷ Ladywell, Llawr Cyntaf, 1.7

Y Drenewydd

Powys

Ebost; powyswellbeing.north@wales.nhs.uk

 

Gweithio gyda’n gilydd ar ran…
Sefydliadau Partner
PCC_logo.png
PTHB CMYK LOGO.jpg

@2019 Lles Gogledd Powys

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon