GWEITHIO GYDA’N GILYDD

Ar 14 Mehefin, 2019, lansiwyd Rhaglen Lles Gogledd Powys yn swyddogol mewn dau ddigwyddiad yng ngogledd Powys; un yn Llanidloes (gwledig) ac un yn y Drenewydd (trefol).

Dechreuodd y ddau ddigwyddiad lansio hyn gyfres o sesiynau ymgysylltu â thrigolion, staff a phartneriaid i wrando a dysgu beth sydd bwysicaf i bobl yn ein cymunedau lleol.

Nod Rhaglen Lles Gogledd Powys yw trawsnewid ein hiechyd a'n lles trwy ddatblygu model gofal newydd ar gyfer gogledd Powys. Trwy weithio ar y cyd â chymunedau lleol, staff, a phartneriaid allweddol gallwn ddeall ymhellach beth mae lles yn ei olygu i bobl naill ai yn eu cartref neu eu cymuned, a lle mae angen datblygu neu gryfhau gwasanaethau iechyd a gofal.

 

Er mwyn i ni ddechrau sgwrs am y 'beth sydd bwysicaf' i'n hiechyd a'n lles ein hunain, fe wnaethom ddatblygu 'map ffordd' i helpu i fynd â phobl ar daith i'w cartref eu hunain; eu cymuned ehangach; gogledd Powys; ac yn olaf mynediad at wasanaethau arbenigol mwy acíwt a ddarperir y tu allan i'r sir.

Gan ddefnyddio’r ‘map ffordd’ roeddem yn gallu cychwyn sgwrs gydag aelodau’r cyhoedd trwy ofyn ychydig o gwestiynau syml yn gyntaf, er enghraifft;

• Pa fath o bethau/gwasanaethau/ffactorau yn eich cartref, eich cymuned leol, eich rhanbarth (gogledd Powys) neu y tu allan i'r ardal sy'n helpu i'ch cadw chi a'ch teulu yn iach

• Hefyd, rhestrwch nifer o bethau a allai wella eich iechyd a'ch lles - yn eich cartref, yn eich cymuned leol, yn eich rhanbarth, neu y tu allan i'r ardal.

Ers canol mis Mehefin, rydym wedi ymgysylltu â chymunedau lleol ar draws gogledd Powys i gyd gan ddefnyddio llyfrgelloedd y cyngor i gynnal sesiynau cyhoeddus agored, gyda chefnogaeth Cysylltwyr Cymunedol, Iechyd a Chyngor Cymunedol Powys, a Chynghorau Tref a Chymuned leol.

Rydym hefyd wedi bod yn ffodus i gwrdd a thrafod y rhaglen gyda nifer o fforymau a grwpiau ffocws gan gynnwys; Fforwm Anabledd Dysgu; Teuluoedd Ffoaduriaid Syria; Cymdeithas Ponthafren (iechyd meddwl); Fforymau Cleifion; Agor Drenewydd; Staff o'r Gwasanaethau Cymdeithasol (plant ac oedolion) yng Nghyngor Sir Powys; Staff o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys; Meddygon Teulu; Llywodraethwyr Ysgol yn Ysgolion Hafren a Ladywell Green; Oedolion Dysgu CCPT; a llawer o feysydd gwybodaeth a phrofiad eraill o dderbyn neu weithio gyda gwasanaethau iechyd a lles.

1/1

@2019 Lles Gogledd Powys

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon