STRATEGAETH IECHYD A GOFAL

Mae'r Strategaeth Iechyd a Gofal yn darparu gweledigaeth a chyfeiriad y dyfodol ar gyfer integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'n dangos lefel uchel yr ymrwymiad gan y Bwrdd Iechyd, Cyngor Sir Powys a'i bartneriaid i ddarparu un system iechyd a gofal di-dor i drigolion Powys.

Mae'r weledigaeth ddeng mlynedd ar gyfer iechyd a gofal ym Mhowys wedi'i nodi yn y Strategaeth Iechyd a Gofal ar gyfer Powys a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2017. Fe'i datblygwyd gan y Bwrdd Iechyd a Chyngor Sir Powys gan weithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid, partneriaid a'r cyhoedd.

Fe'i llywiwyd gan Asesiad Lles Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Powys, Asesiad Anghenion Poblogaeth y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol ac ymgysylltiad ac ymchwil helaeth ynghylch yr hyn y mae preswylwyr a phartneriaid Powys wedi dweud am iechyd a gofal ym Mhowys.

Nododd y weledigaeth hirdymor bwysigrwydd galluogi pobl i ‘Ddechrau’n Dda’, ‘Fyw’n Dda’ ac ‘Heneiddio’n Dda’ trwy ganolbwyntio ar lesiant, cymorth a chefnogaeth gynnar, heriau iechyd y pedwar mawr a gofal cydgysylltiedig.

Mae'r Cyngor a'r Bwrdd Iechyd wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu gwasanaethau integredig dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Glan Irfon yw'r Ganolfan Iechyd a Gofal Integredig gyntaf, gan weithio mewn partneriaeth â BUPA, mae'r cyfleuster hwn yn darparu ystod o wasanaethau iechyd a gofal integredig. Mae gennym hefyd drefniadau adran 33 eraill ar waith er enghraifft Ail-alluogi, Offer Cymunedol a TG.

Mae cyfleoedd sylweddol ar gyfer integreiddio pellach a gweithio integredig rhwng y Bwrdd Iechyd a Chyngor Sir Powys, yn ogystal â'r trydydd sector a’r sector busnes. Mae'r adborth gan bobl Powys yn cefnogi'r dull hwn fel ffordd o symleiddio a gwella profiad defnyddwyr gwasanaeth ar draws holl lwybr iechyd a gofal.

Mae'r Strategaeth Iechyd a Gofal yn darparu gweledigaeth a chyfeiriad teithio yn y dyfodol ar gyfer integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'n dangos lefel uchel yr ymrwymiad gan y Bwrdd Iechyd, Cyngor Sir Powys a'i bartneriaid i ddarparu un system iechyd a gofal di-dor i drigolion Powys.

Mae cyfleoedd integreiddio hefyd yn rhychwantu ar draws ffiniau Powys er enghraifft; mae Cydweithfa Gofal Iechyd Canolbarth Cymru wedi'i sefydlu i fynd i'r afael ag anghenion lleol rhanbarth Canolbarth Cymru; mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gwasanaethau iechyd a gofal ar draws Powys, Ceredigion a Gwynedd yn cael eu huno i bob pwrpas i ddiwallu anghenion y boblogaeth.

 

Deellir heriau integreiddio yn dda ac maent yn cynnwys:

 

Sefydlu mathau newydd o lywodraethu a strwythurau gweithredol.

 

• Alinio fframweithiau perfformiad a chynllunio iechyd a gofal cymdeithasol.

 

• Datblygu gallu mewn gofal sylfaenol a chymunedol ar gyfer dulliau system gyfan fwy arloesol.

 

• Goresgyn gwahaniaethau mewn diwylliannau sefydliadol a phroffesiynol gan gynnwys telerau ac amodau.

 

• Rheoli a mynd i'r afael â phwysau ariannol y ddwy system.

 

• Sicrhau cefnogaeth wleidyddol leol a chenedlaethol.

 

Mae uchelgais ar y cyd i weithio gyda'n gilydd i oresgyn yr heriau hyn er mwyn sicrhau buddion system iechyd a gofal darbodus - gwnewch yr hyn sydd ei angen yn unig; gofalu am y rhai sydd â'r anghenion iechyd a gofal mwyaf yn gyntaf; lleihau amrywiad amhriodol; ac mae'r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol yn bartneriaid cyfartal trwy gyd-gynhyrchu.

Mae partneriaid sy'n darparu gwasanaethau ar ran y Cyngor neu'r Bwrdd Iechyd yn chwarae rhan hanfodol yn narpariaeth iechyd a gofal. Y bwriad yw cynnwys pobl fel partneriaid cyfartal. Felly mae mentrau cymdeithasol, sefydliadau cydweithredol, trefniadau cydweithredol, opsiynau a arweinir gan ddefnyddwyr a’r Trydydd Sector yn cael eu hystyried fel rhan o'r cynllun i hyrwyddo a darparu gofal a chefnogaeth, a gwasanaethau ataliol. Mae Fforwm Gwerth Cymdeithasol wedi'i sefydlu a bydd yn darparu, ymysg fforymau eraill, gyfleoedd i ymgysylltu ar weithredu'r Strategaeth Iechyd a Gofal a'r Cynllun Ardal ar y Cyd.

Nid yw gweithio'n wahanol bob amser yn hawdd felly bydd datblygu diwylliant a dull sy'n cefnogi gweithio tîm integredig ar draws ffiniau sefydliadol ac ar draws y sbectrwm llawn o angen yn hanfodol.

Mae'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol (BPR) yn darparu dull integredig o weithio ar y cyd ag arweinyddiaeth draws-sector ac ymrwymiad cryf a rennir i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig, di-dor, i gefnogi pobl trwy gydol y cwrs bywyd.

I weld ein Cyd-Strategaeth Iechyd a Gofal ar gyfer Powys, a chynlluniau allweddol eraill, ewch i http://www.powysthb.wales.nhs.uk/strategies

@2019 Lles Gogledd Powys

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon