IECHYD A LLES

Diffinnir lles gan Eiriadur Saesneg Rhydychen fel “y cyflwr o fod yn gyffyrddus, yn iach neu'n hapus.” Fodd bynnag, mae'n bwysig sylweddoli bod lles yn gysyniad llawer ehangach na hapusrwydd o bryd i fryd.

 

Er ei fod yn cynnwys hapusrwydd, mae hefyd yn cynnwys pethau eraill, megis pa mor fodlon yw pobl â'u bywyd yn ei gyfanrwydd, eu synnwyr o bwrpas, a pha o fewn rheolaeth maen nhw'n teimlo.

“Mae model newydd o ofal i bobl ym Mhowys sy’n cynnwys y sector gwirfoddol yn fenter gyffrous ac arloesol.”

Carl Cooper, Chief Executive Officer at PAVO

Mae ymyriadau iechyd a gofal sydd ddim yn cyrraedd y rhai sydd â’r risg fwyaf yn debygol o gynyddu'r annhegwch mewn canlyniadau iechyd. Gellir lleihau anghydraddoldebau trwy weithio'n effeithiol ar draws iechyd, awdurdodau lleol, ysgolion ac asiantaethau eraill trwy ymyriadau trwy gydol y cwrs bywyd, ond gyda phwyslais arbennig ar lesiant, y 1000 diwrnod cyntaf, profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac annibyniaeth.

 

Mae angen gweithio'n llawer agosach gyda'n cymunedau i ddarparu gwasanaethau rhyng-genhedlaeth sy'n cefnogi pawb gan gynnwys y rhai sydd ei angen fwyaf.

Mae cefnogi ffyrdd iach o fyw yn cyfrannu'n allweddol at les trigolion Powys yn y dyfodol. Mae ffyrdd o fyw afiach yn rhoi mwy o alw ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac yn lleihau cyfle pobl i fyw bywydau boddhaus.

CANLYNIADAU LLES BWRIADEDIG

 

Trwy ganolbwyntio'n llwyddiannus ar lesiant, bydd pobl ym Mhowys yn dweud;

  • Rwy'n gyfrifol am fy iechyd a lles fy hun

  • Gallaf fyw bywyd cyflawn

  • Rwy'n gallu ac yn cael cefnogaeth i wneud dewisiadau ffordd iach o fyw am fy iechyd meddwl a chorfforol, a lles, i mi fy hun a fy nheulu

  • Mae gen i gyfleoedd bywyd pwy bynnag ydw i a ble bynnag rydw i'n byw ym Mhowys.

  • Mae'r amgylchedd/cymuned rwy'n byw ynddo yn fy nghefnogi i fod yn gysylltiedig ac i gynnal fy iechyd a lles

  • Fel gofalwr, rydw i'n gallu byw bywyd cyflawn a theimlo fy mod i'n cael cefnogaeth

@2019 Lles Gogledd Powys

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon